Điểm mới về phương hướng công tác xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp với những điểm nhấn đặc biệt về công tác xây dựng Đảng. Một trong những điểm nhấn đó là lần đầu tiên có Báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ khóa XII với tư cách là một văn kiện chính thức trình Đại hội của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.