Triển khai toàn diện các giải pháp ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản 3364/UBND-DL1 về việc triển khai toàn diện các giải pháp ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch COVID-19.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.