Quảng Ninh: Nhiều giải pháp kiểm soát dịch Covid-19

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra công văn số 2926/UBND-DL1 về việc thực hiện một số biện pháp kiểm soát để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.